Reglement

1. Vi Bygger Vestland er en åpen fagmesse som skal vise fagfolk og publikum tidens materialer, utstyr, tjenester og kompetanse for bygg og anlegg, boliger og hytter

2. Adgang til messen har alle i byggenæringens verdikjede herunder: byggherrer, eiendomsselskaper, tjenesteytende selskaper, produsenter, grossister, forhandlere, importører og agenter, rådgivere, arkitekter, utførende samt institusjoner tilknyttet byggenæringen.

3. Vi Bygger Vestland er en profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontrakts slutninger.

4. Påmelding sendes elektronisk via vår hjemmeside. Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt og akseptert, og innbetaling i henhold til reglementets punkt 8 er mottatt. Hvert skjema gjelder kun for en utstiller. Ved deltakelse på felles stand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale egen påmeldingsavgift. Dette gir rett til markedsføring/utstillerliste på hjemmeside hos arrangør. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke. Arrangøren gir ikke refusjon for eventuelle feil i utstillerlister.

5. Ordinær påmeldingsfrist utløper 6. september 2024. Arrangøren forbeholder seg rett til å avslutte registreringen hvis messen skulle bli fulltegnet før fristens utløp. Arrangøren forbeholder seg også rett til å justere anmeld areal +/- 2 m2. Endringer utover dette avtales særskilt med utstiller.

6. Plass anvises i den utstrekning det er mulig i de tilhørende varegrupper

7. Plassavgiften beregnes etter følgende satser:
Kvadratmeterpris kr. 2300 eks mva.

Standstørrelser:
12 m2
15 m2
18 m
21 m2
24 m2
30 m2
48 m2

Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 3500 eks mva. I tillegg innkreves myndighetenes pålagte merverdiavgift. 

8. Påmeldingsavgift beregnes ved registrering

9. Halvdel standleie (50%) faktureres med betalingsfrist ved registrering

10. Halvdel standleie (50%) faktureres med betalingsfrist 21. juni 2024
Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr.mnd ved betaling etter forfall. Ved manglende betaling innen fastsatte frister gir dette arrangør retten til å anse denne plassen for ledig og selge den videre.

11. Retningslinjer med evt. avmeldinger:
Under enhver omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding før 1.juni 2024 refunderes innbetalt standleie. Ved avmelding etter 1. juni 2024 opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall m2. Det gis ingen refusjon.

12. Fremleie av utstillingsplass er under enhver omstendighet ikke tillatt. Det er anledning til å samarbeide med andre leverandører, men da for varer og tjenester som hører under messens fagområde. For medutstillere gjelder samme reglement som for øvrig. Medutstillere må betale en påmeldingsavgift for å få sitt navn med i markedsføringsmateriale.

13. Bare varer og tjenester som er påmeldt, kan vises på messen. Arrangør avgjør hvilke varer og tjenester som er tillatt i tråd med konsept.

14. En kvalifisert utstiller er en utstiller som i all hovedsak og i størst mulig omfang selger sine varer og tjenester via de grossistene som støtter opp om Vi Bygger Vestland.

15. Plakater o.l kan ikke settes opp på messeområdet uten spesiell tillatelse fra arrangøren. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.

16. Terminer for innsendelse av arrangementsskisse og bindene bestillinger på teleutstyr, vann og avløp etc. må overholdes. Frister for innsendelse av planskisse, skjemaer og annet utstyr må overholdes. Alle bestillinger er bindende. Utstiller har selv ansvar for å sette seg inn i de tekniske detaljer for egen stand, eventuelle brann skap, stolper og lignende.

17. Bruk av stemmeforsterker, stereoanlegg eller mikrofon er ikke tillatt. Det oppfordres til å ta hensyn til medutstillere samt publikum. Arrangør ser seg nødt til av hensyn til medutstillere å plassere stands hvor demonstrasjon av verktøy el og som medfører støy til et egnet sted. Dersom det skulle forekomme uenighet eller konflikter mellom utstillere, beslutter arrangøren nødvendige tiltak.

18. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Overskrider belastningen av varer og utstyr 500kg pr.m2 må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger.

19. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringen starter til demontering er avsluttet, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersoners eiendeler. Utstillerne må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Det er ikke lov i messens åpningstider å ha ubetjente stands eller å starte demontering før anviste tider. Dette er grunnet sikkerhet ift. mennesker og utstyr og for å sikre en fullverdig messe i hele åpningstiden. Ved utstillers brudd på dette er arrangøren berettiget å fakturere utstiller et bruddgebyr som utgjør tre ganger påmeldingsavgiften per brudd.

20. En bestilling anses som endelig etter 1. juni 2024. Ved en reduksjon av antall mgis det ingen refusjon etter denne datoen med mindre arrangøren ser seg nødt til å endre antall m2 ift justeringer iht. uttegning.

21. Utstillere må selv sørge for transport, pakking, montasje, demontering og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods må være godt merket med navn og stand nummer. Arrangøren vil ha en egen speditør som tar seg av dette og vil kontakte samtlige utstillere for transport til og fra messeområdet.

22. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer. Rengjøring av stand må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter og lignende. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillers regning.

23. Dersom arrangementet på grunn av krig, revolusjon, epidemi, streik eller andre av partene helt uforskyldte årsaker ikke vil kunne gjennomføres, har ingen av partene krav på hverandre. Eventuell innbetalt avgift, med fradrag av påløpte omkostninger, tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majeure etter at det er åpnet, blir tilbakebetalingen redusert forholdsmessig etter antall dager åpent av planlagt antall dager.

24. Enhver påmelding anses bundet av dette reglement uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Arrangøren avgjør eventuelle tvister om forståelsen av dette reglementet.